Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

18:52
18:50
5520 e53f 390
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viabrystol brystol
18:50
18:49
18:49
7728 fe84 390
18:47
7726 7364 390

ravenya003:

ahgoeff:

Cinematography I’m gay for: the Confident Woman Walk

18:46
8075 bd8f 390
Reposted fromtfu tfu viakrzywda krzywda
18:43

- Normalny Polak przynajmniej raz w życiu myśli o emigracji.

- Normalny Polak, proszę pana, myśli o emigracji przynajmniej raz w tygodniu. Moim zdaniem jak najczęstsze myślenie o emigracji jest kryterium i normalności, i polskości. Ale ja nie jestem normalny Polak, pomiędzy mną a Polską wyraźna, bardzo wyraźna granica biegnie.

- Granica ognia?

- Skąd! Granica śmiechu. Niektórzy mówią wprawdzie, że to jest granica pogardy, że rzeka plwociny nią płynie.

Marsz Polonia, Jerzy Pilch

18:38
18:38
3996 794b 390
Reposted fromkaiee kaiee viaviva-salvadore viva-salvadore
18:38
18:38
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
Reposted fromoutoflove outoflove viapoppyseed poppyseed
18:37
6638 3c03 390
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed

August 09 2017

12:34
2851 ef18 390
Reposted fromnoaction noaction viaviva-salvadore viva-salvadore
11:16
4491 8bf1 390
Reposted fromteijakool teijakool viaaffia affia
10:09
09:55
8294 ac0b 390

livebloggingmydescentintomadness:

ffermented-salmonella:

goddessolga:

since1938:

My man Jesus

What story is that?

Matthew 18:9

“And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away.”

09:48
09:48
4405 7bf2 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viasowa sowa
09:47
0508 8fab 390
Reposted fromqb qb viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl