Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

09:45
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa

July 17 2018

19:56
6493 9855 390
19:54
9612 9761 390

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viano-longer-kore no-longer-kore
19:54
7629 3077 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viano-longer-kore no-longer-kore
19:51
1338 59a9 390
Reposted fromfelicka felicka viavertheer vertheer
19:51
Reposted fromfelicka felicka viavertheer vertheer
19:50
6776 4e37 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viakanadinol kanadinol
19:45
3000 a719 390
19:44
0817 9f86 390
Reposted frompanicstricken panicstricken viavertheer vertheer
19:42
6332 10f2 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavertheer vertheer
19:41
3978 65f5 390
Reposted fromfelicka felicka viavertheer vertheer

July 12 2018

20:18
Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej,
wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!
Za mną, czytelniku mój, podążaj za mną, a ja ci ukażę taką miłość!
— 'Mistrz i Małgorzata' Michaił Bułhakow
Reposted fromjoyce-james joyce-james vialiterature literature
20:18
Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej,
wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!
Za mną, czytelniku mój, podążaj za mną, a ja ci ukażę taką miłość!
— 'Mistrz i Małgorzata' Michaił Bułhakow
Reposted fromjoyce-james joyce-james vialiterature literature
20:14

Tadeusz Różewicz "Ocalony"

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź
Reposted fromjoyce-james joyce-james vialiterature literature

June 05 2018

15:29
7854 b49e
Got You
Reposted fromMysticen Mysticen viamemesjasz memesjasz
15:29
0145 77bf 390
Reposted fromfenharell fenharell viamemesjasz memesjasz
15:29
3694 f6af 390
Reposted fromMatalisman Matalisman
15:28
Reposted fromFlau Flau viaviva-salvadore viva-salvadore

December 17 2017

15:24
0244 0328 390
Reposted fromfungi fungi viaZerthin Zerthin
12:55
5280 e0b5 390
Reposted fromsohryu sohryu viaZerthin Zerthin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl