Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

15:15
5781 cfdd 390

flaafy:

oh my fucking god

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viasowa sowa

February 15 2017

17:58
17:57
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viamotylkowa motylkowa
17:30
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta
17:29

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viapastaman pastaman
17:27

February 14 2017

18:49
0270 b4a3 390
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viadidlirnik didlirnik
18:42
5941 4e57 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies

July 08 2015

11:45
8818 fd98 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viamajkey majkey

July 07 2015

22:18
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaavooid avooid
22:17
3164 5efa 390
Reposted fromgreens greens viaavooid avooid
22:17
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
22:17
8673 48b1 390
Reposted fromvegetazen vegetazen
19:02
8894 cb7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakredkowa kredkowa
19:02
19:02
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viafriends friends
19:02
19:01
7539 e72e 390
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
19:01
6126 dab0 390
Reposted fromsosna sosna viaoll oll
19:01
1929 318c 390
Reposted fromsargon sargon viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl